LS NGUYỄN NGỌC LIÊN
Giám đốc Công ty Luật TNHH
Đại Dương Long

ÔNG NGUYỄN CÔNG LỘC
Tổng Giám đốc Công ty Bảo vệ Đại Dương Long