TS LÊ CÔNG TUẤN ĐIỆP
Phó GĐ Học viện Tòa án

LS NGUYỄN NGỌC LIÊN
Giám đốc Công ty Luật TNHH
Đại Dương Long

ÔNG NGUYỄN CÔNG LỘC
Tổng Giám đốc Công ty Bảo vệ Đại Dương Long