BAN ĐIỀU HÀNH


ÔNG NGUYỄN TÚ ANH

CHỦ TỊCH - TỔNG GIÁM ĐỐC

ÔNG NGUYỄN THANH HẢI

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

ÔNG NGUYỄN TIẾN THI

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

BAN CỐ VẤN


PHÒNG TRỰC THUỘC


PHÒNG KIỂM TRA KIỂM SOÁT NỘI BỘ

Bà Lê Thị Thanh Hà - Phó Giám đốc Công ty Luật Đại Dương Long phụ trách

 

PHÒNG PHÁP CHẾ DOANH NGHIỆP

Bà Trịnh Thị Hậu - Phó Phòng phụ trách chuyên môn

 

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ VÀ ĐÀO TẠO

Bà Đỗ Thanh Tâm - Phó Phòng phụ trách chuyên môn

 

PHÒNG THƯ KÝ

Bà Trần Thúy Hoài - Phó phòng phụ trách chuyên môn

 

VĂN PHÒNG

Ông Phạm Văn Hoàng - Phó Chánh Văn Phòng