BAN ĐIỀU HÀNH


ÔNG NGUYỄN TÚ ANH

CHỦ TỊCH - TỔNG GIÁM ĐỐC

BAN CỐ VẤN


PHÒNG TRỰC THUỘC


PHÒNG KIỂM TRA KIỂM SOÁT NỘI BỘ

 

 

PHÒNG PHÁP CHẾ DOANH NGHIỆP

Bà Trịnh Thị Hậu - Phó Phòng phụ trách chuyên môn

 

PHÒNG THƯ KÝ

Bà Trần Thúy Hoài - Phó phòng phụ trách chuyên môn

 

VĂN PHÒNG

Ông Phạm Văn Hoàng - Phó Chánh Văn Phòng